Blog: http://ilbokkaglio.ilcannocchiale.it

SA DIE DE SA SARDIGNA

Su patriottu sardu a sos feudatarios


Procurade 'e moderare,
barones, sa tirannia,
chi si no, pro vida mia,
torrades a pe in terra!
Declarada est già sa gherra
contra de sa prepotenzia,
e cominzat sa passienzia
in su populu a mancare.

Mirade ch'est azzendende
contra de ois su fogu,
mirade chi no est giogu,
chi sa cosa andat 'e veras,
mirade chi sas aeras
minettana temporale,
zente consizzada male,
iscultade sa oghe mia.

No apprettedas s'isprone
a su poveru runzinu
si no in mesu caminu
s'arrempellat de appuradu,
minzi ch'es lanzu et cansadu
et non nde podet piusu,
finalmente a fundu in susu
s'imbastu nd'hat a bettare.

Su pobulu chi in profundu
letargu fit sepultadu
finalmente desperadu
s'abbizzat ch'est in cadena,
ch'istat suffrende sa pena
de s'indolenzia antiga:
feudu, legge inimiga,
a bona filosofia.

Che ch’esseret una inza,
una tanca, unu cunzadu,
sas biddas hana donadu
de regalu o a benedissione,
comente unu cumone
de bestias berveghinas
sos homines e feminas
hant bendidu cun sa cria.

Pro pagas mizas de liras
et tal’olta pro niente
isclavas eternamente
tantas pobulassiones
et migliares de persones
servine a unu tiranu:
poveru generu humanu,
povera sarda zenia!

Deghe o doighi familias
s'hant partidu sa Sardigna,
de una manera indigna
sinde sun fattas pobiddas;
divididu s'hant sas biddas
in sa zega antighidade,
però sa presente edade
lu pensat remediare.

Naschet su sardu suggettu
a milli cumandamentos,
tributos et pagamentos
chi faghet a su segnore
in bestiamen et laore,
in dinari et in natura;
et pagat pro sa pastura,
et pagat pro laurare.

Meda innantis de sos feudos
esistiant sas biddas
et issas fini pobiddas
de saltos et bidattones:
comente a bois, barones,
sa cosa anzena est passada?
Cuddu chi bos l'hat donada
non bos la podiat dare.

No est mai presumibile
chi voluntariamente
hapat sa povera zente
zedidu a tale derettu,
su titulo est'infettu,
de infeudassione,
et i sas biddas reione
tenen de l'impugnare.

Sas tassas in su prinzipiu
esigiazis limitadas,
dai pustis sunu andadas
ogni die aumentende,
a misura chi creschende
sezis andados in fastu,
a misura chi in su gastu
lassezis s’economia.

No bos balet allegare
s'antiga possessione:
cun minettas de presone,
cun castigos et cun penas,
cun zippos et cun cadenas
sos poveros ignorantes
derettos esorbitantes
hazis forzadu a pagare.

A su mancu s'impleeren
in mantenner sa giustissia
gastighende sa malissia
de sos malos de su logu:
a su mancu disaogu
sos bonos poterant tenner,
porerant andare et benner
seguros peri sa via.

Est cussu s'unicu fine
de dogni tassa et derettu:
chi seguru et chi chiettu
sutta sa legge si vivat;
de custu fine nos privat
su barone pro avarissia,
in sos gastos de giustissia
faghet solu economia.

Su primu chi si presentat
si nominat offissiale,
fattat bene et fattat male
bastat non chirchet salariu,
procuradore o notariu,
o camareri o lacaju,
siat murru o siat baju
est bonu pro guvernare.

Bastat chi prestet sa manu
pro fagher crescher sa renta,
bastat chi fettat cuntenta
sa buscia de su segnore,
ch’aggiuet a su fattore
a crobare prontamente,
missu o atera zente
chi l'iscat esecutare.

A boltas de podattariu,
guvernat su cappellanu
sas biddas cun una manu,
cun s'attera sa dispensa;
feudatariu, pensa,
chi sos vassallos non tenes
solu pro crescher sos benes,
solu pro los iscorzare.

Su patrimoniu, sa vida,
pro difender su villanu
cun sas armas in sa manu
cheret ch'istet notte e die,
già ch'hat a esser gasie
proite tantu tributu?
Si non sind'hat haer fruttu
est locura su pagare.

Si su barone non faghet
s’obbligassione sua,
vassallu, de parte tua,
a nudda ses obbligadu,
sos deretos ch'hat crobadu
in tantos annos passados
sunu dinaris furados
et ti los devet torrare.

Sas rentas servini solu
pro mantenner ciccisbeas,
pro carrozzas et livreas,
pro inutiles servissios,
pro alimentare vissios,
pro giogare a sa basetta
e pro poder sa braghetta
fora de domo isfogare.

Pro poder tenner piattos
bindighi e vinti in sa mesa,
pro chi potat sa marchesa
sempre andare in portantina:
s'iscarpa istrinta, meschina!
la faghent andare a toppu,
sas pedras punghene troppu
et non podet camminare.

Pro una litera solu
su vassallu poverinu
faghet dies de caminu
a pe' senz'esser pagadu,
mesu iscurzu e isporzadu
espost’a dogni inclemenzia,
eppuru tenet passienzia,
eppuru devet cagliare.

Ecco comente s'impleat
de su poveru su suore.
Comente, eternu Segnore,
suffrides tale ingiustissia!
Bois, divina giustissia,
remediade sas cosas,
bois da ispinas rosas
solu podides bogare!

O poveros de sas biddas,
trabagliende, trabagliende
in zittade mantenzende
tantos caddos de istalla,
a bois lassant sa palla,
issos regoglint su ranu
et pensant sero e manzanu
solamente a ingrassare.

Su segnor feudatariu
a sas undighi si pesat;
dae su lettu a sa mesa
dae sa mesa a su giogu
e pustis pro disaogu
andat a ciccisbeare,
giompende a iscurigare
teatru, ballu, allegria.

Cantu differentemente
su vassallu passat s’ora:
innantis de s’aurora
già est bessidu in campagna,
bentu et nie in sa muntagna,
in su paris sole ardente,
oh poverittu comente
lu podet agguantare?

Cun su zappu et cun s'aradu
peleat tota sa die,
a hora de mesu die
si zibat de solu pane;
mezus paschidu est su cane
de su barone in zittade
s'est de cudda calidade
chi in falda solent portare.

Timende chi si reforment
disordines tantu mannos
cun manizzos et ingannos
sas cortes hant impedidu
et isperdere hant cherfidu
sos patrizios pius zelantes,
nende chi fin petulantes
et contra sa monarchia.

Ai cuddos ch'in favore
de sa patria hant peroradu,
chi s'ispada hana ogadu
pro sa causa comune,
o a su tuju sa fune
cheriant ponner meschinos
o comente giacobbinos
los cheriant massacrare.

Però su Chelu hat difesu
sos bonos visibilmente,
atterradu hat su potente,
et i s'umile esaltadu,
Deus chi s’est declaradu
pro custa patria nostra
de ogni insidia bostra
isse nos hat a salvare.

Perfidu feudatariu
pro interesse privadu
protettore declaradu
ses de su piamontesu,
cun issu ti fisti intesu
cun meda fazzilidade:
isse pagada in zittade
et tue in bidda a porfia.

Fit pro sos piamontesos
sa Sardigna una cuccagna:
che in sas Indias d'Ispagna
issos incontrant inoghe;
nos alzaiat sa boghe
finzas unu camareri:
o plebeu o cavaglieri,
si deviat humiliare.

Issos dae custa terra
ch'hana ogadu migliones,
beniant senza calzones
e si nd'andànt gallonados;
mai ch'esserent istados
chi ch'hana postu su fogu,
malaittu cuddu logu
chi criat tale zenia!

Issos inoghe incontràna
vantaggiosos imeneos,
pro issos fint sos impleos,
pro issos fint sos honores,
sas dignidades mazores
de cheja, toga et ispada,
et a su sardu restàda
una fune a s'impiccare!

Sos disculos nos mandàna
pro castigu et curressione,
cun paga et cun pensione,
cun impleu et con patente;
in Moscovia tale zente
si mandada a sa Siberia
pro chi morzat de miseria,
però non pro guvernare.

Intantu in s'isula nostra
numerosa gioventude
de talentu et de virtude
oziosa la lassàna,
et si alguna nd'impleàna
chircaiant su pius tontu,
pro chi lis torràt a contu
cun zente zega a trattare.

Si in impleos subalternos
algunu sardu avanzàna
in regalos non bastàna
su mesu de su salariu:
mandare fit nezzessariu
caddos de casta a Torinu
et bonas cascias de binu,
muscadellu et malvasia.  

Tirare a su piamontesu
sa prata nostra et i s'oro
est de su guvernu issoro
massima fundamentale,
su regnu andet ben’o male
non lis importat niente,
antis crent incumbeniente
lassarelu prosperare.

S'isula hana arruinadu
custa razza de bastardos,
sos privilegios sardos
issos nos hana leadu,
dae sos archivios furadu
nos hana sas mezzus pezzas
et che iscritturas bezzas
las hana fattas brujare.

De custu flagellu in parte
Deus nos hat liberadu,
sos sardos ch'hana ogadu
custu dannosu inimigu;
et tue li ses amigu,
o sardu barone indignu,
et tue ses in s'impignu
de nde lu fagher torrare?

Pro custu iscaradamente
preigas pro Piamonte,
falzu chi portas in fronte
su marcu de traitore;
fizas tuas tant'honore
faghent a su furisteri,
mancari siat basseri
bastat chi sardu no siat.

S'accas'andas a Torinu
inie basare des
a su ministru sos pes
et ater su..., già m'intendes;
pro ottenner su chi pretendes
bendes sa patria tua
et procuras forsi a cua
sos sardos iscreditare.

Sa buscia lassas inie
et in premiu nde torras
una rughitta in pettorras,
una jae in su traseri;
pro fagher su quarteri
sa domo has arruinadu
et titul’has acchistadu
de traittore et ispia.

Su Chelu non lassat sempre
sa malissia triunfare,
su mundu det reformare
sas cosas ch'andana male:
su sistema feudale
non podet durare meda,
custu bender pro moneda
sos pobulos det sensare.

S'homine chi s'impostura
haiat già degradadu
paret chi ad s'antigu gradu
alzare cherfat de nou;
paret chi su rangu sou
pretendat s'humanidade;
sardos mios, isculdade
et sighide custa ghia.

Custos pobulos, est s'hora
d'estipare sos abusos:
a terra sos malos usos,
a terra su dispotismu,
gherra gherra a s'egoismu
et gherra a sos oppressores,
custos tirannos minores
est prezisu humiliare.

Si non calchi die a mossu
bos nde segade su didu,
como ch'est su filu ordidu
a bois toccat a tessere,
minzi chi poi det esser
tardu s'arrepentimentu,
cando si tenet su bentu
est prezzisu bentulare.


(si podet lezere a ratas o a prummu..paret iscrita erisi!)
basus,bok.

Pubblicato il 28/4/2010 alle 1.25 nella rubrica Diario.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web